بارگذاری
جستجو
Fa | En
احیای جایگاه «روابط عمومی»ها در سازمان ها

به مناسبت روزجهانی ارتباطات و هفته روابط عمومی؛

احیای جایگاه «روابط عمومی»ها در سازمان می تواند مقدمه همدلی و همزبانی دولت و ملت باشد

سالی دیگر و هفته ای دیگر به نام «هفته روابط عمومی و ارتباطات» فرا رسید. اتفاق خوش یمن و مباركی كه خوشبختانه امسال همراستا و همقدم با شعار سال، سال« دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نیز شده است، و این نشانه ای بسیار روشن برای اعضا و فعالان حوزه ارتباطات می تواند باشد. نشانه ای كه انشاالله برای فعالان این حوزه و پرسه زنندگان در كوچه باغ های ارتباطات و روابط عمومی بیانگر این مسئله است كه سال پیش رو سالی سبز و همراه با تداوم و تداول در روزها، هفته ها و ماه های دیگر سال برای فعالان روابط عمومی خواهد بود، و شاید نویدی روشن برای از «حاشیه» به «مركز» آمدن این حوزه و فعالان آن.  اما سوال اینجاست كه این دو یعنی «شعار سال» با شعارها و آرمان های بنیادین «روابط عمومی» چه نسبتی و در كجاها می توانند با یكدیگر داشته باشند كه در اینجا مدعی همراستایی آنها شدیم؟ اصلا برقراری همدلی و همزبانی بین دولت و ملت چه نسبتی با واحدهای روابط عمومی در سازمان ها و نهادهای ما می تواند داشته باشد؟ اجازه دهید برای جواب به این سوال یادی از استاد ماندگار روابط عمومی ایران دكتر حمید نطقی- پدر روابط عمومی ایران- بكنیم كه در یك جمله قصار و مشهور این ارتباط تنگاتنگ را به نوعی بیان و حتی پیش بینی كرده بودند؛ به زعم این استاد ماندگار روابط عمومی كشور «روابط عمومی مدعی العمومِ مردم نزد سازمان و وكیل مدافع سازمان نزد مردم است».

چنان كه می دانیم روابط عمومی، چه به عنوان یك علم و چه به عنوان یك حرفه و هنر، چیزی نیست جز برقراری همدلی و همزبانی بینِ یكی از نمودهای اساسی ارتباط دولت با ملت؛ یعنی سیستم «بوروكراسی» با مردم. پیداست زمانی كه بوروكراسی یك كشور خود را در قفس آهنینِ نظم، مخاطب محوری، ضابطه مندی و قانون مداری، نه روابط آنومیك، خودمحور، مبتنی بر پارتی بازی و رابطه مندی قرار دهد، بالطبع توانسته است به وظایف خود در راستای ایجاد همدلی و همزبانی با مردم قدم بردارد. در غیر این صورت شاهد شكافی عمیق میان دولت و ملت خواهیم بود.

براین اساس امید است همه با هم در هر سازمان، شركت و یا ساختار و جایگاهی كه مشغول هستیم در اسرع وقت و پیش از آن كه دیر شود اقدام به احیای واقعی جایگاه روابط عمومی هایمان، به عنوان زبان گویای ملت و گوش شنوای دولت یا ساختارهای نهادینه جامعه كنیم. چرا كه تنها با توسل به این حلقه واسط است كه می توان مانع از گسیختگی این زنجیر شد. در پایان لازم می دانم روزجهانی ارتباطات و هفته روابط عمومی را خدمت كلیه اعضا و فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی در كشور تبریك گفته و آرزوی سالی سرشار از خوشی و شادمانی را برای این حرفه و اعضای آن داشته باشم. موفق و پیروز باشید.

محسن مهرعلیزاده